Warunki korzystania ze sklepu - Regulamin sprzedaży Polski Węgiel Sp. z o.o.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polski Węgiel  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów za pośrednictwem sieci Internet i telefonicznie.
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej: www.sklep.polskiwegiel.eu oraz telefonicznie: +48 32 724 57 51.
 3. Sprzedawca ustala następujące sposoby komunikowania się z nabywającymi towary, zwanymi dalej Kupującymi: listownie, e-mailowo lub telefonicznie na adresy i numer telefonu wskazane poniżej w punkcie 4.
 4. Dane Sprzedawcy:
  Polski Węgiel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  ul. Sosnowa 7, 42-674 Kamieniec,
  NIP: 953-25-92-419, e-mail: plwegiel@polskiwegiel.eu, nr tel +48 32 724 57 51
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000331379 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS.
 5. Sprzedawca za zgodą Kupującego będzie przesyłać Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie e-sklepu.
 6. Wszystkie promocje oraz rabaty dotyczą Kupujących, którzy dokonają rejestracji w sklepie internetowym Sprzedającego.
 7. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu,  adresu e-mail, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu pod który ma zostać doręczona przesyłka, nr NIP lub PESEL lub nr dowodu osobistego – w przypadku zakupu bez akcyzy.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wyłącznie w przypadku składania zamówień przez konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Sprzedaży w całości.

 

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przedstawiona oferta stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy, nie zawierają akcyzy.
 3. Kupujący, któremu nie przysługuje ustawowe zwolnienie z podatku akcyzowego na produkty węglowe, przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do zaznaczenia opcji zapłaty akcyzy w wysokości 37,47 zł brutto/tonę. Kwota akcyzy zostanie doliczona do zamówienia, a jej płatność zostanie uwidoczniona na dokumentach sprzedaży.
 4. Opakowanie danego produktu dostarczonego do Kupującego może się różnić od wyglądu opakowania zamieszczonego na stronie internetowej lub w innych materiałach reklamowych.
 5. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.  Zamówienia są realizowane przy płatności za pobraniem, przelewem po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bieżącym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy Przelewy24. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w najbliższym dniu roboczym.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej: www.sklep.polskiwegiel.eu.
 7. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.
 8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży zamówionego towaru.
 9. Kupujący w trakcie składania zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej www.sklep.polskiwegiel.eu, a po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży oraz dane do dokonania płatności. Złożenie zamówienia drogą telefoniczną jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: plwegiel@polskiwegiel.eu lub listowanie na adres Sprzedającego.
 10. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 11. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określny w zamówieniu sposób.
 12. Sprzedaż towaru odbywa się w następujący sposób:

a)      za zapłatą ceny towaru przez Kupującego na rachunek bieżący Sprzedawcy o numerze: 45105012301000002350722399

b)      za pobraniem - koszt 18,45zł brutto bez względu na wartość przesyłki,

c)      za zapłatą ceny towaru poprzez firmę Przelewy24 bez względu na wartości przesyłki i bez dodatkowych opłat.

 1. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić w terminie do 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia, a w przypadku wybrania opcji „za pobraniem” przy odbiorze towaru.
 2. Czas realizacji zamówienia (czas od potwierdzenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 1 do 7 dni roboczych i może zostać przedłużony za zgodą obu Stron.
 3. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupującego paragonu fiskalnego lub Faktury VAT.
 4. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić odbiór dostarczonego towaru.
 5. Celem uzyskania zwolnienia z akcyzy Kupujący zobowiązany jest podpisać tzw. Dokument dostawy wyrobów węglowych lub Fakturę VAT stanowiącą Dokument dostawy, który będzie załączony do przesyłki i pod podpisaniu należy zwrócić go Kurierowi. W przypadku nie zwrócenia Dokumentu dostwy Kurierowi bezpośrednio przy odbiorze towaru należy go odesłać na wskazany adres Sprzedawcy. W razie odmowy podpisu lub nieodesłania Dokumentu dostawy wyrobów węglowych lub Faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, Kupującemu zostanie wystawiona Faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy w wysokości 30,46 zł netto/tonę tj. 37,47 zł brutto/tonę.

 

 III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE 

 1. Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na  adres: Polski Węgiel Sp. z o.o., ul. Sosnowa 7, 42-674 Kamieniec.
  Formularz oświadczenia można pobrać klikając na ten link.
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed terminem.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawane towary podlegają rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 10. Reklamację towaru składa się przesyłając Sprzedawcy (w oryginale, kserokopii lub skanem) dowód zakupu towaru (paragon, faktura lub potwierdzenie zapłaty).
 11. Reklamacja będzie przebiegała w następujący sposób:
  a) Kupujący zgłasza wadę towaru Sprzedawcy na adres: Polski Węgiel Sp. z o.o. ul. Sosnowa 7, 42-674 Kamieniec lub drogą elektroniczną na adres e-mail: plwegiel@polskiwegiel.eu
  b) Kupujący zobowiązany jest do przygotowania towaru w miejscu dostawy w celu weryfikacji czy wada istnieje.
  c) Towar powinien być przygotowany przez Kupującego do ewentualnego odbioru przez Sprzedawcę poprzez wystawienie towaru na zewnątrz na dostarczonej przez Sprzedawcę palecie.
 12. Sprzedawca rozpatruje reklamację na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 13. Procedura reklamacyjna kończy się:
  a) uznaniem reklamacji - Kupujący otrzyma obniżkę ceny towaru lub zwrot ceny towaru oraz kosztu przesyłki lub nowy towar wolny od wad,
  b) odmową uznania reklamacji - Kupujący otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji.
 14. Kupujący ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży towaru,
  b) zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 

  IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę do celów związanych z realizacją złożonych zamówień.
 3. Zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę innym podmiotom informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wymaga wyraźnej zgody Kupującego złożonej przy składaniu zamówienia lub w terminie późniejszym.
 4. W przypadku zwrotu do Sprzedawcy nieodebranej przez Kupującego w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia opłaty za zwrot przesyłki w wysokości kosztów związanych bezpośrednio ze zwrotem, tj. odpowiednio: 139 zł brutto/miejsce paletowe lub 20 zł brutto/worek.